Logo Djente Gorter Homeopathie

Privacy & klachtenprocedure

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Bij het eerste consult wordt met uw toestemming een foto van u gemaakt voor in het dossier. Deze wordt uitsluitend voor uw dossier gebruikt en is bedoeld ter herkenning bij telefonisch contact en zodat bij waarneming, de waarnemende homeopaat een beeld van u krijgt. De foto wordt net als uw dossier 20 jaar bewaard. Bij kinderen zal met enige regelmaat een nieuwe foto gemaakt worden. 

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruik ik eenmalig uw e-mailadres (zie verder onder Nieuwsbrief).

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de Wet op de Geneeskundig Behandelovereenkomst wordt vereist, of langer in vervang met doorlopende behandeling. Voor de dossiers van kinderen gaat deze termijn in vanaf het 18e levensjaar. 

Als patiënt heeft u het recht om, op aanvraag, gegevens uit uw medisch dossier te laten vernietigen of uw dossier volledig te laten vernietigen. Dit staat in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals “Consult Homeopathie” en de kosten van het consult.

Nieuwsbrief

 • Uw e-mailadres wordt opgenomen in mijn mailingsysteem, tenzij u aangeeft dit niet te willen. U ontvangt maximaal vier keer per jaar een nieuwsbrief.
 • Uw e-mailadres wordt in geen geval aan derden verstrekt.
 • U kunt zich ten alle tijden afmelden van de nieuwsbrief.

Klachtenprocedure

Indien u klachten heeft over de behandeling, kunt u deze natuurlijk met mij bespreken. Komen we er samen niet uit, dan kunt u via de NWP een klachtenfunctionaris inschakelen. Wanneer dit ook niet tot een oplossing leidt, kan de door de overheid erkende Stichting Zorggeschil  of Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen ingeschakeld worden. U kunt in dat geval contact opnemen met:

Koepel Alternatieve Behandelwijzen (NWP)
Postbus 2122, Budel
Tel.: 0495 – 499585 (werkdagen tot 9 – 12.30 uur)
Website: www.kab-koepel.nl

Als er sprake is van een ernstige klacht, kan de klachtenfunctionaris u adviseren om uw klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ), Postbus 297, 4700 AG Roosendaal, telefoonnummer 0165 – 567 014.